Điều khoản dịch vụ

1. GIỚI THIỆU 

1.1. Chào mừng bạn đến với Sàn Giao Dịch Thương Mại Điện Tử VNA MALL qua giao diện website (“Trang VNA MALL” hoặc “Sàn VNA MALL”). Trước khi sử dụng Trang VNA MALL hoặc tạo tài khoản VNA MALL (“Tài Khoản”), vui lòng đọc kỹ các Điều Khoản Dịch Vụ dưới đây và Quy Chế Hoạt Động Sàn Giao Dịch Thương Mại Điện Tử VNA MALL để hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của mình đối với Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Sky Dragon và công ty con của Sky Dragon (sau đây được gọi riêng là “VNA MALL”, gọi chung là “chúng tôi”, “của chúng tôi”). “Dịch Vụ” chúng tôi cung cấp hoặc sẵn có bao gồm (a) Trang VNA MALL, (b) các dịch vụ được cung cấp bởi Trang VNA MALL, và (c) tất cả các thông tin, đường dẫn, tính năng, dữ liệu, văn bản, hình ảnh, biểu đồ, âm nhạc, âm thanh, video (bao gồm cả các đoạn video được đăng tải trực tiếp theo thời gian thực (livestream)), tin nhắn, tags, nội dung, chương trình hoặc các tài liệu khác có sẵn trên Trang VNA MALL hoặc các dịch vụ liên quan đến Trang VNA MALL (“Nội Dung”). Bất kỳ tính năng mới nào được bổ sung hoặc mở rộng đối với Dịch Vụ đều thuộc phạm vi điều chỉnh của Điều Khoản Dịch Vụ này. Điều Khoản Dịch Vụ này điều chỉnh việc bạn sử dụng Dịch Vụ cung cấp bởi VNA MALL.

1.2. Trước khi trở thành Người Sử Dụng của Trang VNA MALL, bạn cần đọc và chấp nhận mọi điều khoản và điều kiện được quy định trong, và dẫn chiếu đến, Điều Khoản Dịch Vụ này, các quy chế, quy định, chính sách, tiêu chuẩn cộng đồng của VNA MALL và Chính Sách Bảo Mật được dẫn chiếu theo đây. 

1.3. VNA MALL bảo lưu quyền thay đổi, chỉnh sửa, tạm ngưng hoặc chấm dứt tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Trang VNA MALL hoặc Dịch Vụ vào bất cứ thời điểm nào theo quy định pháp luật. 

Bằng việc sử dụng dịch vụ hay tạo tài khoản tại VNA MALL, bạn đã chấp nhận và đồng ý với những điều khoản dịch vụ này và chính sách bổ sung được dẫn chiếu theo đây.

Nếu bạn không đồng ý với những điều khoản dịch vụ này, vui lòng không sử dụng dịch vụ hoặc truy cập vào trang VNA MALL. 

Nếu bạn là người chưa thành niên hoặc bị giới hạn về năng lực hành vi dân sự theo quy định pháp luật tại quốc gia bạn sinh sống, bạn cần nhận được sự hỗ trợ hoặc chấp thuận từ cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, tùy từng trường hợp áp dụng, để mở tài khoản hoặc sử dụng dịch vụ. Trong trường hợp đó, cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, tùy từng trường hợp áp dụng, cần hỗ trợ để bạn hiểu rõ hoặc thay mặt bạn chấp nhận những điều khoản trong thỏa thuận dịch vụ này. 

Nếu bạn chưa chắc chắn về độ tuổi cũng như năng lực hành vi dân sự của mình, hoặc chưa hiểu rõ các điều khoản này cũng như quy định pháp luật có liên quan áp dụng cho độ tuổi hoặc năng lực hành vi dân sự của mình, vui lòng không tạo tài khoản hoặc sử dụng dịch vụ cho đến khi nhận được sự giúp đỡ từ cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp. 

Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của người chưa thành niên hoặc bị giới hạn về năng lực hành vi dân sự, tùy từng trường hợp theo quy định pháp luật, bạn cần hỗ trợ để người được giám hộ hiểu rõ hoặc đại diện người được giám hộ chấp nhận các điều khoản dịch vụ này và chịu trách nhiệm đối với toàn bộ quá trình sử dụng tài khoản hoặc các dịch vụ của VNA MALL.

2. QUYỀN RIÊNG TƯ

VNA MALL coi trọng việc bảo mật thông tin của bạn. Để bảo vệ quyền lợi người dùng, VNA MALL cung cấp Chính Sách Bảo Mật để giải thích chi tiết các hoạt động bảo mật của VNA MALL. Vui lòng tham khảo Chính Sách Bảo Mật để biết cách thức VNA MALL thu thập và sử dụng thông tin liên quan đến Tài Khoản và/hoặc việc sử dụng Dịch Vụ của Người Sử Dụng (“Thông Tin Người Sử Dụng”). Điều Khoản Dịch Vụ này có liên quan mật thiết với Chính Sách Bảo Mật. Bằng cách sử dụng Dịch Vụ hoặc cung cấp thông tin trên Trang VNA MALL, Người Sử Dụng: 

2.1. Cho phép VNA MALL thu thập, sử dụng, công bố và/hoặc xử lý các Nội Dung, dữ liệu cá nhân của bạn và Thông Tin Người Sử Dụng như được quy định trong Chính Sách Bảo Mật;

2.2 Đồng ý và công nhận rằng các thông tin được cung cấp trên Trang VNA MALL sẽ thuộc sở hữu chung của bạn và VNA MALL

2.3 VNA MALL  sẽ không tiết lộ các Thông Tin Người Sử Dụng cho bất kỳ bên thứ ba nào, hoặc bằng bất kỳ phương thức nào cho phép bất kỳ bên thứ ba nào được truy cập hoặc sử dụng Thông Tin Người Dùng của bạn. GIỚI HẠN

3. TRÁCH NHIỆM

3.1. VNA MALL trao cho Người Sử Dụng quyền phù hợp để truy cập và sử dụng các Dịch Vụ theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong Điều Khoản Dịch Vụ này. Tất cả các Nội Dung, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, biểu tượng và tài sản sở hữu trí tuệ khác độc quyền (“Tài Sản Sở Hữu Trí Tuệ”) hiển thị trên Trang VNA MALL đều thuộc sở hữu của VNA MALL và bên sở hữu thứ ba (nếu có). 

Không một bên nào truy cập vào Trang VNA MALL được cấp quyền hoặc cấp phép trực tiếp hoặc gián tiếp để sử dụng hoặc sao chép bất kỳ Tài Sản Sở Hữu Trí Tuệ nào, cũng như không một bên nào truy cập vào Trang VNA MALL được phép truy đòi bất kỳ quyền, quyền sở hữu hoặc lợi ích nào liên quan đến Tài Sản Sở Hữu Trí Tuệ. 

Bằng cách sử dụng hoặc truy cập Dịch Vụ, bạn đồng ý tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến bản quyền, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ hoặc bất cứ quy định pháp luật nào khác bảo vệ Dịch Vụ, Trang VNA MALL và Nội Dung của Trang VNA MALL. 

Bạn đồng ý không được phép sao chép, phát tán, tái bản, chuyển giao, công bố công khai, thực hiện công khai, sửa đổi, phỏng tác, cho thuê, bán, hoặc tạo ra các sản phẩm phái sinh của bất cứ phần nào thuộc Dịch Vụ, Trang VNA MALL và Nội Dung của Trang VNA MALL. 

Bạn không được nhân bản hoặc chỉnh sửa bất kỳ phần nào hoặc toàn bộ nội dung của Trang VNA MALL trên bất kỳ máy chủ hoặc như là một phần của bất kỳ website nào khác mà chưa nhận được sự chấp thuận bằng văn bản của VNA MALL. Ngoài ra, bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng bất kỳ robot, chương trình do thám (spider) hay bất kỳ thiết bị tự động hoặc phương thức thủ công nào để theo dõi, thống kê, thu thập hoặc sao chép Nội Dung của VNA MALL khi chưa có sự đồng ý trước bằng văn bản của VNA MALL (sự chấp thuận này được xem như áp dụng cho các công cụ tìm kiếm cơ bản trên các website tìm kiếm trên mạng kết nối người dùng trực tiếp đến website đó).

 4. TÀI KHOẢN VÀ BẢO MẬT

4.1. Một vài tính năng của Dịch Vụ chúng tôi yêu cầu phải đăng ký một Tài Khoản bằng cách lựa chọn một tên người sử dụng không trùng lặp (“Tên Đăng Nhập”) và mật khẩu đồng thời cung cấp một cách trung thực và chính xác một số thông tin cá nhân nhất định. Bạn có thể sử dụng Tài Khoản của mình để truy cập vào các sản phẩm, website hoặc dịch vụ khác mà VNA MALL cho phép, hoặc có mối liên hệ hoặc đang hợp tác với VNA MALL. VNA MALL không kiểm tra và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ nội dung, tính năng, bảo mật, dịch vụ, chính sách riêng tư, hoặc cách thực hiện khác của các sản phẩm, website hay dịch vụ đó. 

4.2. Bạn đồng ý (a) giữ bí mật mật khẩu và chỉ sử dụng Tên Đăng Nhập và mật khẩu khi đăng nhập, (b) đảm bảo bạn sẽ đăng xuất khỏi tài khoản của mình sau mỗi phiên đăng nhập trên Trang VNA MALL, và (c) thông báo ngay lập tức với VNA MALL nếu phát hiện bất kỳ việc sử dụng trái phép nào đối với Tài Khoản, Tên Đăng Nhập và/hoặc mật khẩu của bạn. Bạn phải chịu trách nhiệm với hoạt động dưới Tên Đăng Nhập và Tài Khoản của mình, bao gồm tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng trái phép liên quan đến mật khẩu hoặc từ việc không tuân thủ Điều Khoản này của Người Sử Dụng.

4.3. Bạn đồng ý rằng VNA MALL có toàn quyền xóa Tài Khoản và Tên Đăng Nhập của Người Sử Dụng ngay lập tức, gỡ bỏ hoặc hủy từ Trang VNA MALL bất kỳ Nội Dung nào liên quan đến Tài Khoản và Tên Đăng Nhập của Người Sử Dụng với bất kỳ lý do nào mà theo đó VNA MALL có thể thông báo hoặc không cần thông báo hay chịu trách nhiệm với Người Sử Dụng hay bên thứ ba nào khác. Căn cứ để thực hiện các hành động này có thể bao gồm (a) Tài Khoản và Tên Đăng Nhập không hoạt động trong thời gian nhất định theo Chính Sách VNA MALL, (b) vi phạm điều khoản hoặc tinh thần của các Điều Khoản Dịch Vụ này cũng như quy chế, chính sách, quy định và tiêu chuẩn cộng đồng của VNA MALL, (c) có hành vi bất hợp pháp, lừa đảo, quấy rối, xâm phạm, đe dọa hoặc lạm dụng, (d) có nhiều tài khoản người dùng khác nhau, (e) mua sản phẩm trên Trang VNA MALL với mục đích kinh doanh, (f) mua hàng số lượng lớn từ một Người Bán hoặc một nhóm Người Bán có liên quan, (g) lạm dụng mã giảm giá hoặc tài trợ hoặc quyền lợi khuyến mại (bao gồm việc bán mã giảm giá cho các bên thứ ba cũng như lạm dụng mã giảm giá ở Trang VNA MALL), (h) có hành vi gây hại tới những Người Sử Dụng khác, các bên thứ ba hoặc các lợi ích kinh tế của VNA MALL, (i) sử dụng thông tin giả mạo hoặc không trung thực hoặc sử dụng công cụ đăng ký tài khoản tự động khi đăng ký Tài Khoản và (j) mua, bán, cho thuê, cho mượn, đăng ký hộ Tài Khoản. Việc sử dụng Tài Khoản cho các mục đích bất hợp pháp, lừa đảo, quấy rối, xâm phạm, đe dọa hoặc lạm dụng có thể được gửi cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật.

4.4. Người Sử Dụng có thể yêu cầu xóa Tài Khoản bằng cách thông báo bằng văn bản đến VNA MALL. Tuy nhiên, Người Sử Dụng vẫn phải chịu trách nhiệm và nghĩa vụ đối với bất kỳ giao dịch nào chưa hoàn thành (phát sinh trước hoặc sau khi Tài Khoản bị xóa) hay việc vận chuyển hàng hóa liên quan đến Tài Khoản bị yêu cầu xóa. Khi đó, theo Điều Khoản Dịch Vụ, Người Sử Dụng phải liên hệ với VNA MALL sau khi đã nhanh chóng và hoàn tất việc thực hiện và hoàn thành các giao dịch chưa hoàn tất. Người Sử Dụng chịu trách nhiệm đối với yêu cầu xóa Tài Khoản của mình.

4.5. Bạn chỉ có thể sử dụng Dịch Vụ và/hoặc mở Tài Khoản tại VNA MALL nếu bạn đáp ứng đủ các điều kiện để chấp nhận Điều Khoản Dịch Vụ này cũng như quy chế, chính sách, quy định và tiêu chuẩn cộng đồng của VNA MALL. 

5. ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

5.1. Quyền được phép sử dụng Trang VNA MALL và Dịch Vụ có hiệu lực cho đến khi bị chấm dứt. Quyền được phép sử dụng sẽ bị chấm dứt theo Điều Khoản Dịch Vụ này hoặc trường hợp Người Sử Dụng vi phạm bất cứ điều khoản hoặc điều kiện nào được quy định tại Điều Khoản Dịch Vụ này. Trong trường hợp đó, VNA MALL có thể chấm dứt việc sử dụng của Người Sử Dụng bằng cách thông báo hoặc không cần thông báo cho Người Sử Dụng.

5.2. Người Sử Dụng không được phép:

(a) Đăng tải, truyền tải hoặc bằng cách khác công khai bất cứ Nội Dung nào trái pháp luật, có hại, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, gây hoang mang, lo lắng, xuyên tạc, phỉ báng, xúc phạm, khiêu dâm, bôi nhọ, xâm phạm quyền riêng tư của người khác, gây căm phẫn, hoặc phân biệt chủng tộc, dân tộc hoặc bất kỳ nội dung không đúng đắn nào khác;

(b) Vi phạm pháp luật, quyền lợi của bên thứ ba hoặc Chính Sách Cấm/Hạn Chế Sản Phẩm của VNA MALL;

(c) Đăng tải, truyền tin, hoặc bằng bất kỳ hình thức nào khác hiển thị Nội Dung nào có sự xuất hiện của người chưa thành niên hoặc sử dụng Dịch Vụ gây tổn hại cho người chưa thành niên dưới bất kỳ hình thức nào;

(d) Sử dụng Dịch Vụ hoặc đăng tải Nội Dung để mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, hoặc bằng cách nào khác xuyên tạc cá nhân hoặc tổ chức;

 (e) giả mạo các tiêu đề hoặc bằng cách khác ngụy tạo các định dạng nhằm che giấu nguồn gốc của bất kỳ Nội Dung nào được truyền tải thông qua Dịch Vụ;

(f) gỡ bỏ bất kỳ thông báo độc quyền nào từ Trang VNA MALL;

(g) gây ra hoặc ủy quyền cho việc sửa đổi, cấu thành các sản phẩm phái sinh, hoặc chuyển thể của Dịch Vụ mà không được sự cho phép rõ ràng của VNA MALL;

(h) sử dụng Dịch Vụ phục vụ lợi ích của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc bất kỳ hành vi nào không được chấp nhận theo Điều Khoản Dịch Vụ này;

(i) sử dụng Dịch Vụ hoặc đăng tải Nội Dung cho mục đích gian lận, không hợp lý, sai trái, gây hiểu nhầm hoặc gây nhầm lẫn;

(j) mở hoặc vận hành nhiều tài khoản người dùng khác nhau liên quan đến bất kỳ hành vi nào vi phạm điều khoản hoặc tinh thần của Điều Khoản Dịch Vụ này hoặc các quy định, Chính Sách VNA MALL trong từng thời điểm;

(k) cố gắng chuyển đổi mã chương trình, đảo ngược kỹ thuật, tháo gỡ hoặc xâm nhập (hack) Dịch Vụ (hoặc bất cứ hợp phần nào theo đó); hoặc phá bỏ hoặc vượt qua bất kỳ công nghệ mã hóa hoặc biện pháp bảo mật nào được VNA MALL áp dụng đối với các Dịch Vụ và/hoặc các dữ liệu được truyền tải, xử lý hoặc lưu trữ bởi VNA MALL;

 

(l) khai thác hoặc thu thập bất kỳ thông tin nào liên quan đến Tài Khoản của Người  Sử Dụng khác, bao gồm bất kỳ thông tin hoạt động hoặc dữ liệu cá nhân nào; 

(m) sử dụng Dịch Vụ để vi phạm pháp luật, quy chế, quy tắc, chỉ thị, hướng dẫn, chính sách áp dụng của địa phương, liên bang, quốc gia hoặc quốc tế (có hoặc chưa có hiệu lực) một cách có chủ ý hoặc vô ý liên quan đến phòng chống rửa tiền hoặc phòng chống khủng bố;

(n) sử dụng Dịch Vụ để xâm hại tới quyền riêng tư của người khác hoặc để “lén theo dõi” hoặc bằng cách khác quấy rối người khác;

6. VI PHẠM ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

6.1. Việc vi phạm Điều Khoản Dịch Vụ này có thể dẫn tới một số hành động, bao gồm bất kỳ hoặc tất cả các hành động sau:

(a) Xóa, đình chỉ và chấm dứt Tài Khoản;

(b) Giới hạn quyền sử dụng Tài Khoản;

(c) Thu hồi tiền/tài sản có được do hành vi gian lận, và các chi phí có liên quan như chi phí vận chuyển của đơn hàng, phí thanh toán…;

(d) Cáo buộc hình sự;

 (e) Áp dụng biện pháp dân sự, bao gồm khiếu nại bồi thường thiệt hại và/hoặc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời;

(f) Các hành động hoặc biện pháp chế tài khác theo Tiêu Chuẩn Cộng Đồng, Quy Chế Hoạt Động, hoặc các Chính Sách VNA MALL.

6.2. Nếu bạn phát hiện Người Sử Dụng trên Trang VNA MALL của chúng tôi có hành vi vi phạm Điều Khoản Dịch Vụ, vui lòng liên hệ VNA MALL.

 7. BÁO CÁO HÀNH VI CÓ KHẢ NĂNG XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

7.1. Người Sử Dụng là các cá nhân hoặc tổ chức độc lập và họ không có bất kỳ mối liên kết nào với VNA MALL dưới bất kỳ hình thức nào. VNA MALL cũng không phải là đại lý hay đại diện của Người Sử Dụng và không nắm giữ và/hoặc sở hữu bất kỳ hàng hóa nào được chào bán trên Trang VNA MALL. 

 7.2. Nếu bạn là Chủ Sở Hữu Quyền Sở Hữu Trí Tuệ (“Chủ Sở Hữu Quyền SHTT”) hoặc là đại diện được ủy quyền Chủ Sở Hữu Quyền SHTT (“Đại Diện Quyền SHTT”) và bạn tin rằng các quyền sở hữu trí tuệ của bạn hoặc của người mà bạn đại diện đang bị xâm phạm,  vui lòng thực hiện khiếu nại tại VNA MALL's Brand IP Portal và cung cấp cho VNA MALL các tài liệu chứng minh cho yêu cầu của bạn. Hãy cho chúng tôi thời gian để xử lý thông tin được cung cấp. VNA MALL sẽ phản hồi khiếu nại của bạn ngay khi có thể.  

7.3. VNA MALL xác nhận rằng một nhãn hàng hoặc nhà sản xuất có thể, phù hợp với quy định pháp luật có liên quan, có quyền ký kết các thỏa thuận phân phối độc quyền nhất định hoặc thỏa thuận giá tối thiểu cho sản phẩm của mình với bên thứ ba khác. Tuy nhiên, việc vi phạm các thỏa thuận này không cấu thành hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Vì việc thực hiện các thỏa thuận này là vấn đề giữa nhãn hàng hoặc nhà sản xuất với bên thứ ba tương ứng mà họ ký thỏa thuận, VNA MALL sẽ không hỗ trợ việc thực thi những quyền phân phối độc quyền đó hoặc vấn đề kiểm soát giá, ngoại trừ trường hợp pháp luật có yêu cầu. 

8. ĐẶT HÀNG VÀ THANH TOÁN

 8.1. Vào từng thời điểm, VNA MALL hỗ trợ một hoặc nhiều phương thức thanh toán như sau:

(i) Thẻ Tín Dụng/Ghi Nợ hoặc trả góp bằng thẻ tín dụng

 Hình thức thanh toán qua thẻ tín dụng/ghi nợ hoặc trả góp bằng thẻ tín dụng được thực hiện thông qua kênh thanh toán của bên thứ ba và danh sách thẻ được chấp nhận phụ thuộc vào kênh thanh toán mà bạn đang sử dụng.

(ii) Thanh Toán Khi Nhận Hàng (COD)

VNA MALL cung cấp dịch vụ COD ở một số nước. Người Mua có thể trả tiền mặt trực tiếp cho người vận chuyển vào thời điểm nhận hàng.

(iii) Thẻ ATM Nội Địa – Internet Banking

Hình thức thanh toán bằng thẻ ATM nội địa – internet banking chỉ dành cho Người Mua có thẻ ATM nội địa có liên kết internet banking (thanh toán trực tuyến), và không áp dụng đối với các thẻ VISA và Mastercard.

(iv) Apple Pay/ Google Pay

Hình thức thanh toán bằng Apple Pay/ Google Pay áp dụng cho Người Mua có liên kết và lựa chọn Apple Pay/ Google Pay làm phương thức thanh toán khi mua hàng.

(v) Các phương thức thanh toán khác khả dụng trên Sàn VNA MALL trong từng thời điểm.

8.2. Người Mua chỉ có thể thay đổi phương thức thanh toán trước khi thực hiện thanh toán.

8.3. VNA MALL không chịu trách nhiệm cũng như nghĩa vụ nào đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà Người Mua phải chịu từ việc nhập sai thông tin vận chuyển và/hoặc thông tin thanh toán cho đơn hàng đã đặt và/hoặc sử dụng phương thức thanh toán không được liệt kê ở khoản 8.1 ở trên hoặc thanh toán bên ngoài Sàn VNA MALL. VNA MALL bảo lưu quyền kiểm tra tính hợp pháp, quyền sử dụng phương thức thanh toán của Người Mua và có quyền đình chỉ giao dịch cho đến khi xác nhận được tính hợp pháp hoặc hủy các giao dịch liên quan nếu không thể xác nhận tính hợp pháp này.  

Lưu ý: VNA MALL sẽ chỉ chịu trách nhiệm với những đơn hàng có sử dụng các dịch vụ hỗ trợ vận chuyển của VNA MALL.

8.4. Hiện tại, VNA MALL có thể thực hiện thanh toán cho Người Sử Dụng qua chuyển khoản ngân hàng. Do vậy, Người Sử Dụng cần cung cấp cho VNA MALL thông tin tài khoản ngân hàng để nhận thanh toán, nghĩa là thanh toán cho đơn hàng đã bán hoặc đơn hàng trả hàng/hoàn tiền theo Chính Sách VNA MALL. 

 9. TRANH CHẤP

 Trường hợp phát sinh vấn đề liên quan đến giao dịch, VNA MALL và Người Mua đồng ý đầu tiên sẽ đối thoại với nhau để cố gắng giải quyết tranh chấp đó bằng thảo luận hai bên, và VNA MALL sẽ cố gắng một cách hợp lý để thu xếp. Nếu vấn đề không được giải quyết bằng thảo luận hai bên, Người Sử Dụng có thể khiếu nại lên cơ quan có thẩm quyền của địa phương để giải quyết tranh chấp phát sinh đối với giao dịch.

10. PHẢN HỒI

VNA MALL luôn đón nhận những thông tin và phản hồi từ phía Người Sử Dụng nhằm giúp VNA MALL cải thiện chất lượng Dịch Vụ. Vui lòng xem thêm quy trình phản hồi của VNA MALL dưới đây:

  • (i) Phản hồi cần được thực hiện bằng văn bản qua email hoặc sử dụng mẫu phản hồi có sẵn trên ứng dụng.
  • (ii) Tất cả các phản hồi ẩn danh đều không được chấp nhận.
  • (iii) Người Sử Dụng liên quan đến phản hồi sẽ được thông báo đầy đủ và được tạo cơ hội cải thiện tình hình.
  • (iv) Những phản hồi không rõ ràng và mang tính phỉ báng sẽ không được chấp nhận. 

11. ĐÓNG GÓP CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ

11.1. Khi gửi bất kỳ Nội Dung nào cho VNA MALL, bạn khẳng định và bảo đảm rằng bạn đã có đầy đủ tất cả các quyền và/hoặc các chấp thuận cần thiết để cấp các quyền dưới đây cho VNA MALL. Bạn cũng thừa nhận và đồng ý rằng bạn là người chịu trách nhiệm duy nhất đối với bất cứ nội dung gì bạn đăng tải hoặc tạo sẵn trên hoặc qua Dịch Vụ, bao gồm trách nhiệm về độ chính xác, độ tin cậy, tính nguyên bản, rõ ràng các quyền, tính tuân thủ pháp luật và các giới hạn pháp lý liên quan đến bất kỳ Nội Dung đóng góp nào. Người Sử Dụng theo đây cấp quyền cho VNA MALL và các bên kế thừa của VNA MALL, một cách liên tục, không hủy ngang, mang tính toàn cầu, không độc quyền, không tiền bản quyền, có thể cấp quyền lại và có thể chuyển giao, quyền sử dụng, sao chép, phân phối, tái bản, chuyển giao, thay đổi, chỉnh sửa, tạo các sản phẩm phái sinh từ, thể hiện công khai, và thực hiện Nội Dung đóng góp đó, thông qua hoặc liên quan đến Dịch Vụ dưới bất kỳ phương tiện truyền thông nào và thông qua bất kỳ kênh truyền thông nào, bao gồm cho mục đích khuyến mãi hoặc phân phối lại một phần Dịch Vụ (hoặc các sản phẩm phái sinh của Dịch Vụ). Quyền mà bạn trao cho chúng tôi chỉ chấm dứt khi bạn hoặc VNA MALL loại bỏ Nội Dung đóng góp ra khỏi Dịch Vụ. Bạn hiểu rằng sự đóng góp của bạn có thể được chuyển giao sang nhiều hệ thống khác nhau và được thay đổi để phù hợp và đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật.

11.2. Bất kỳ Nội Dung, tài liệu, thông tin hoặc ý tưởng nào Người Sử Dụng đăng tải hoặc thông qua Dịch Vụ, hoặc bằng cách khác chuyển giao cho VNA MALL dưới bất kỳ hình thức nào (mỗi hình thức được gọi là “Nội Dung Gửi”), sẽ không được bảo mật bởi VNA MALL và có thể được phổ biến hoặc sử dụng bởi VNA MALL hoặc các công ty liên kết mà không phải trả phí hoặc chịu trách nhiệm với Người Sử Dụng, để phục vụ bất kỳ mục đích nào, bao gồm việc phát triển, sản xuất và quảng bá sản phẩm. Khi thực hiện Nội Dung Gửi đến VNA MALL, bạn thừa nhận và đồng ý rằng VNA MALL và/hoặc các bên thứ ba có thể độc lập phát triển các phần mềm, ứng dụng, giao diện, sản phẩm và chỉnh sửa và nâng cấp các phần mềm, ứng dụng, giao diện, sản phẩm mà chúng đồng nhất hoặc tương tự với các ý tưởng được nêu trong Nội Dung Gửi của bạn về chức năng, mã hoặc các đặc tính khác. Vì vậy, bạn theo đây trao cho VNA MALL và các bên kế thừa của VNA MALL, một cách liên tục, không hủy ngang, mang tính toàn cầu, không độc quyền, không tiền bản quyền, có thể cấp quyền lại và có thể chuyển giao, quyền sử dụng, sao chép, phân phối, tái bản, chuyển giao, thay đổi, chỉnh sửa, tạo các sản phẩm phái sinh từ, thể hiện công khai, và thực hiện Nội Dung Gửi đó, thông qua hoặc liên quan đến Nội Dung Gửi dưới bất kỳ phương tiện truyền thông nào và thông qua bất kỳ kênh truyền thông nào, bao gồm cho mục đích khuyến mãi hoặc phân phối lại một phần Dịch Vụ (hoặc các sản phẩm phái sinh của Dịch Vụ). Điều khoản này không áp dụng đối với các thông tin cá nhân là đối tượng của chính sách bảo mật của VNA MALL trừ khi bạn công khai những thông tin đó trên hoặc thông qua Dịch Vụ.

12. KHẲNG ĐỊNH VÀ ĐẢM BẢO CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG

Người Sử Dụng khẳng định và đảm bảo rằng:

  • Người Sử Dụng sở hữu năng lực, (và đối với trường hợp vị thành niên, có sự đồng ý hợp lệ từ cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp), quyền và khả năng hợp pháp để giao kết các Điều Khoản Dịch Vụ này và để tuân thủ các điều khoản theo đó; và
  • Người Sử Dụng chỉ sử dụng Dịch Vụ cho các mục đích hợp pháp và theo quy định của các Điều Khoản Dịch Vụ này cũng như tất cả các luật, quy tắc, quy chuẩn, chỉ thị, hướng dẫn, chính sách và quy định áp dụng. 

 13. LUẬT ÁP DỤNG

Các Điều Khoản Dịch Vụ này sẽ được điều chỉnh bởi và diễn giải theo luật pháp của Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp, tranh cãi, khiếu nại hoặc sự bất đồng dưới bất cứ hình thức nào phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều Khoản Dịch Vụ này chống lại hoặc liên quan đến VNA MALL hoặc bất kỳ Bên Được Bồi Thường nào thuộc đối tượng của các Điều Khoản Dịch Vụ này sẽ được giải quyết bằng Trung Tâm Trọng Tài Quốc Tế Việt Nam (VIAC). Ngôn ngữ phán xử của trọng tài là Tiếng Việt.

14. QUY ĐỊNH CHUNG 

14.1. VNA MALL bảo lưu tất cả các quyền lợi không được trao theo đây.

14.2. VNA MALL có quyền thay đổi, chỉnh sửa các Điều Khoản Dịch Vụ này vào bất cứ thời điểm nào thông qua việc đăng tải các Điều Khoản Dịch Vụ được chỉnh sửa lên Trang VNA MALL.  Việc Người Dùng tiếp tục sử dụng Trang VNA MALL sau khi việc thay đổi được đăng tải sẽ cấu thành việc Người Sử Dụng chấp nhận các Điều Khoản Dịch Vụ được chỉnh sửa. Nếu Người Dùng không đồng ý với những thay đổi, chỉnh sửa này, Người Dùng vui lòng không tiếp tục sử dụng Dịch Vụ hoặc truy cập vào Trang VNA MALL. 

14.3. Người Sử Dụng không được phép chuyển giao, cấp lại quyền hoặc chuyển nhượng bất kỳ các quyền hoặc nghĩa vụ được cấp cho Người Sử Dụng theo đây.

14.4. Không một quy định nào trong các Điều Khoản Dịch Vụ này sẽ cấu thành quan hệ đối tác, liên doanh hoặc quan hệ đại lý – chủ sở hữu giữa bạn và VNA MALL. 

14.5. Tại bất kỳ hoặc các thời điểm nào, nếu VNA MALL không thể thực hiện được bất kỳ điều khoản nào theo đây sẽ không ảnh hưởng, dưới bất kỳ hình thức nào, đến các quyền của VNA MALL vào thời điểm sau đó để thực thi các quyền này trừ khi việc thư thi các quyền này được miễn trừ bằng văn bản.

14.6. Các Điều Khoản Dịch Vụ này hoàn toàn phục vụ cho lợi ích của VNA MALL và Người Sử Dụng mà không vì lợi ích của bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào khác, trừ các công ty liên kết và các công ty con của VNA MALL (và cho từng bên kế thừa hay bên nhận chuyển giao của VNA MALL hoặc của các công ty liên kết và công ty con của VNA MALL).

14.7. Các điều khoản được quy định trong Điều Khoản Dịch Vụ này và bất kỳ các thỏa thuận và chính sách được bao gồm hoặc được dẫn chiếu trong các Điều Khoản Dịch Vụ này cấu thành nên sự thỏa thuận và cách hiểu tổng thể của các bên đối với Dịch Vụ và Trang VNA MALL và thay thế bất kỳ thỏa thuận hoặc cách hiểu trước đây giữa các bên liên quan đến vấn đề đó. Với việc các bên giao kết thỏa thuận được tạo thành theo các Điều Khoản Dịch Vụ này, các bên không dựa vào bất kỳ tuyên bố, khẳng định, đảm bảo, cách hiểu, cam kết, lời hứa hoặc cam đoan nào của bất kỳ người nào trừ những điều được nêu rõ trong các Điều Khoản Dịch Vụ này. Các Điều Khoản Dịch Vụ này có thể sẽ không mâu thuẫn, giải thích hoặc bổ sung như là bằng chứng của các thỏa thuận trước, bất kỳ thỏa thuận miệng hiện tại nào hoặc bất kỳ các điều khoản bổ sung nhất quán nào.

14.8. Bạn đồng ý tuân thủ mọi quy định pháp luật hiện hành liên quan đến chống tham nhũng và chống hối lộ.

14.9. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào liên quan đến Điều Khoản Dịch Vụ hoặc các vấn đề phát sinh liên quan đến Điều Khoản Dịch Vụ trên Trang VNA MALL, vui lòng liên hệ VNA MALL.

 TÔI ĐÃ ĐỌC CÁC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY VÀ ĐỒNG Ý VỚI TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN NHƯ TRÊN CŨNG NHƯ BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN NÀO ĐƯỢC CHỈNH SỬA SAU NÀY.  BẰNG CÁCH BẤM NÚT “ĐĂNG KÝ” KHI ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG TRANG VNA MALL, TÔI HIỂU RẰNG TÔI ĐANG TẠO CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ MÀ TÔI HIỂU RẰNG NÓ CÓ GIÁ TRỊ VÀ HIỆU LỰC TƯƠNG TỰ NHƯ CHỮ KÝ TÔI KÝ BẰNG TAY.

Điều Khoản Dịch Vụ này được đăng tải vào ngày 02/5/2024.

Phiên bản này có hiệu lực sau 07 (bảy) ngày kể từ ngày đăng tải lên Sàn Thương Mại Điện Tử VNA MALL.